Press "Enter" to skip to content

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Περιγραφή του Π.Μ.Σ.

Η θέσπιση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρεται από το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων αποτελεί αναμφίβολα ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός, αφενός μεν, επειδή ανταποκρίνεται στις επιστημονικές και επαγγελματικές απαιτήσεις της σημερινής, άκρως, ανταγωνιστικής και σύνθετης κοινωνικής και κρατικής πραγματικότητας, αφετέρου δε, επειδή συμπληρώνει θετικά την παρουσία και προσφορά της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων σε ένα πεδίο όπου δεν συνηθίζεται να οργανώνονται παρόμοια προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου, στο οποίο, ωστόσο, η ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, ως τομέων ζωτικού εθνικού ενδιαφέροντος, αποτελεί υποχρέωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η λειτουργία του Προγράμματος αυτού αποσκοπεί, κυρίως, στην ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και τους Τομείς αυτού. Ειδικότερα, η λειτουργία του αποσκοπεί και στην ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων διεπιστημονικού χαρακτήρα εθνικής εμβέλειας, σε γνωστικές περιοχές που αποτελούν στρατηγικές επιλογές και προτεραιότητες ύψιστης σημασίας.

Οι επτά σκοποί του Π.Μ.Σ.

      α)           Η προαγωγή των γνώσεων στις συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές.

      Δια της Κρυπτογραφίας και Κυβερνοασφάλειας επιτυγχάνεται η εκμάθηση της θεωρίας και των υπολογιστικών κρυπτογραφικών μεθόδων, κρυπταναλυτικών τεχνικών και συστημάτων Ασφάλειας, καθώς η ραγδαία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών καθιστά, πλέον, εφικτή τη διαχείρισή τους. Δια του Ηλεκτρονικού Πολέμου και των Συστημάτων Διοίκησης και Ελέγχου επιτυγχάνεται η επιστημονική κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική εκπαίδευση σ’ ένα ευρύτατο πεδίο ζωτικής σημασίας πληροφοριακών τεχνικών άμυνας και επίθεσης εντός του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Δια των Συστημάτων Γεωπληροφοριών και των Εφαρμογών Γεωπληροφοριών επιτυγχάνεται η σε βάθος μόρφωση και πρακτική μύηση των εκπαιδευομένων μέσω χρηστικών διαδικασιών στα ολοκληρωμένα συστήματα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απόδοσης πληροφορίας, σχετικής με φαινόμενα που εξελίσσονται στο χώρο.

      β)            Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του Προγράμματος.

      γ)            Η παραγωγή εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο, εκτός από την ευχέρεια αντιμετώπισης καθαρά τεχνικών προβλημάτων, θα διαθέτει ανάλογη ευχέρεια στο χειρισμό διοικητικών και οργανωτικών προβλημάτων.

      δ)            Η αξιοποίηση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ώστε να παρέχουν την άριστη δυνατή εκπαίδευση και πρακτική άσκηση στους φοιτητές του Προγράμματος.

      ε)            Η επίτευξη μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ των Πανεπιστημιακών  Ιδρυμάτων.

      στ)         Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και εμπειριών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων να παρέχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση στα επιμέρους αντικείμενα του Προγράμματος, τα οποία εμφανίζουν ιδιαίτερη εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα.

      ζ)            Η εκπαιδευτική απογείωση των ΑΣΕΙ προς όφελος της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης των Ελλήνων Αξιωματικών.

      Το Π.Μ.Σ. άμεσου ενδιαφέροντος των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας ενεργοποιεί πλήρως τα κριτήρια παροχής ανώτατης παιδείας και εκπαίδευσης, που προβλέπει ο σχετικός νόμος περί αξιολόγησης των Πανεπιστημίων (ν. 3374/2005 ΦΕΚ Α 189), που ισχύει και για τα ΑΣΕΙ και εξασφαλίζει την εκπαιδευτική ολοκλήρωση της αποστολής τους, κατά τον εν λόγω νόμο, χωρίς να θίγει την αποστολή των Πανεπιστημίων ή των Πολυτεχνείων της χώρας. Καθότι, πρέπει να επισημανθεί πως τα Π.Μ.Σ. των ΑΣΕΙ δεν ανταγωνίζονται εκείνα των Πανεπιστημίων ή των Πολυτεχνείων, επειδή αφορούν γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος, κυρίως, των Ενόπλων Δυνάμεων, στα οποία τα Πανεπιστήμια και τα Πολυτεχνεία δεν έχουν άμεσο γνωστικό ενδιαφέρον και, γι’ αυτό, δεν συνηθίζουν να οργανώνουν αντίστοιχα Προγράμματα, με συνέπεια τα εν λόγω γνωστικά πεδία στρατιωτικού ενδιαφέροντος να παραμένουν ανεξερεύνητα. Συνεπώς, το κενό αυτό επιβάλλεται να καλυφθεί από τα ΑΣΕΙ με την οργάνωση Π.Μ.Σ. που είναι αναγκαία και ωφελούν τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

Καινοτομία/ εστίαση του Π.Μ.Σ.

Η ύλη των περισσοτέρων από τα μαθήματα των τριών κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ. είναι καινοτόμος και δεν έχει διδαχθεί ποτέ μέχρι τώρα σε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της χώρας, καθόσον αφορά, ευθέως, σε σύγχρονα θέματα στρατιωτικού ενδιαφέροντος, που προάγουν την επιστημονική έρευνα σε κρίσιμα αντικείμενα της Στρατιωτικής Επιστήμης.

Η ύλη των μαθημάτων αυτών δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών άλλων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τα οποία εμφανίζουν σαφώς διαφορετικούς επιστημονικούς προσανατολισμούς.

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι η ύλη όλων των μαθημάτων των τριών κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ. είναι ενημερωμένη και παρακολουθεί αδιαλείπτως και ανελλιπώς τα πλέον σύγχρονα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των κορυφαίων Στρατιωτικών Ακαδημιών και Πανεπιστημίων του κόσμου.

Απονεμόμενοι τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής τρεις (3) κατευθύνσεις:

α. Κρυπτογραφία και Κυβερνοασφάλεια με ειδίκευση στην Κρυπτογραφία ή την Κυβερνοασφάλεια.

β. Πληροφοριακό Πόλεμο με ειδίκευση στα Συστήματα Διοίκησης και Ελέγχου ή τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο.

γ. Γεωπληροφοριακά Συστήματα με ειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ή τις Εφαρμογές Γεωπληροφοριών.

Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Σ.Σ.Ε. Οι απονεμόμενοι τίτλοι υπογράφονται από τον Διοικητή και τον Κοσμήτορα της Σ.Σ.Ε.                Μετά την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να υποβάλει αίτηση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Σε ποιους απευθύνεται το Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται

α)           Σε όσους επιθυμούν ανώτατες ποιοτικές σπουδές στη θεωρεία και τεχνική της βέλτιστης λήψης αποφάσεων

β)           Σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν αργότερα σε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

γ)           Σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και αναγνώριση για επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία

δ)           Σε όσους Αξιωματικούς επιθυμούν επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη στις ΕΔ, καθώς σύμφωνα με το ν. 3883/2010, «Περί ιεραρχίας και εξέλιξης των στελεχών των ΕΔ», στο άρθρο 29, «Περί κριτηρίων προαγωγών», παρ. 3, εδ’ β, λαμβάνεται, πλέον, υπόψη η απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου, καθώς και Διδακτορικού Διπλώματος, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας.

Ποιοι γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή και όπως καθορίζεται ειδικότερα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, απόφοιτοι όλων των ελληνικών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), απόφοιτοι των αντίστοιχων και ισότιμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής, πτυχιούχοι των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων -Μεταλλουργών, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ψηφιακών Συστημάτων, Φυσικής, Χημείας, Γεωλογίας, Γεωγραφίας, Γεωπονίας, Επιστήμης των Υλικών, Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών, Οικονομικών Επιστημών, Στατιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, καθώς και των αντίστοιχων και ισότιμων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τα μέλη των κατηγοριών ΕΕΔΙΠ που υπηρετούν στη ΣΣΕ και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, εφόσον αυτό είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και του έργου που επιτελούν.

Ποια είναι η διάρκεια σπουδών του Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ., η διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Η μέγιστη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών ανέρχεται σε τρία (3) έτη.

Υπάρχουν δίδακτρα;

Για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών αναγκών του Π.Μ.Σ. οι φοιτητές καταβάλλουν ποσό διδάκτρων το οποίο ορίζεται, για κάθε ακαδημαϊκή σειρά, στον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης του Π.Μ.Σ..

Για το διετές Π.Μ.Σ. που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2020, το κόστος των διδάκτρων έχει καθοριστεί σε 2.800€, εκ των οποίων τα πρώτα 700€ θα καταβληθούν κατά την εγγραφή και τα υπόλοιπα σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις.

Αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων της κάθε κατεύθυνσης του Προγράμματος, θα εξετάζεται η δυνατότητα μείωσης του κόστους των διδάκτρων μέσω της χορήγησης υποτροφιών σύμφωνα με κριτήρια που θα καθορίζει για κάθε κατεύθυνση η οικεία Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ..

Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση;

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των τριών κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα, λαμβανομένου υπόψη και του επιλεγέντος τρόπου διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος, καθώς και να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων για την αντίστοιχη κατεύθυνση του Π.Μ.Σ., καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πιστοποιούν αντικειμενική αδυναμία παρουσίας αυτών στις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα, λόγω μονίμων επαγγελματικών υποχρεώσεων, η αντίστοιχη κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. θα έχει τη δυνατότητα υποστήριξης της ολικής, μερικής ή μεικτής διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών των φοιτητών (εξ αποστάσεως και με τηλε-εκπαίδευση – e-learning), σύμφωνα με προϋποθέσεις και κανόνες που θα θεσπίσει η οικεία εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής κατά την έναρξη των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου.